Verbeteren bestuurlijke normen in de sport

Na het verschijnen van de 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur in 2005, zijn sportbonden en NOC*NSF structureel gaan werken aan de verbetering van bestuurlijke normen in de sport. Op basis van de aanbevelingen is de sector voorzien van gedragscodes, diverse richtlijnen aangaande tucht, doping, seksuele intimidatie en andere waarborgen zoals de modellen directiestatuut en topsportstatuut.

Alhoewel de 13 aanbevelingen primair gericht zijn op NOC*NSF en de landelijke sportkoepels, heeft het document ook waarde voor andere sportorganisaties. Goed Sportbestuur is het scheppen van randvoorwaarden voor beleidsvoering, doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen. De invloed van de 13 aanbevelingen op de inrichting en de bedrijfsvoering van sportorganisaties is onmiskenbaar groot, mede door actieve ondersteuning vanuit NOC*NSF en door voorwaarden stellend beleid op subsidiegebied.

Goed Sportbestuur is het scheppen van randvoorwaarden voor beleidsvoering, doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen

Bindende afspraken over minimale kwaliteit

Sinds 2011 hebben NOC*NSF en sportbonden bindende afspraken voor minimale kwaliteit gemaakt. Daarmee zijn de oorspronkelijke aanbevelingen deels verheven tot voorwaarden voor subsidieverstrekking. De minimale kwaliteitseisen zijn een vast onderdeel van het bestedingsplan, dat de verdeling van Lotto middelen regelt.

Jaarlijks worden de eisen via het bestedingsplan vastgesteld en bij de aanvraag voor financiering wordt de toepassing van de eisen gescand. Nederland is hiermee internationaal voorbeeld geweest voor de implementatie van Goed Sportbestuur wereldwijd.

De Minimale Kwaliteitseisen zijn te vinden als onderdeel van het Richtlijnenboek. 

De laatste versie van het Richtlijnenboek is hier te downloaden

De 13 aanbevelingen zijn als losse publicatie hier te downloaden.

Nieuwe ontwikkelingen, een nieuwe code

In de huidige beleidscyclus (Sportagenda 2017+) hebben sportbonden en NOC*NSF het voornemen uitgesproken om de huidige aanbevelingen en de toepassing ervan te evalueren. Het doel is een nieuwe code Goed Sportbestuur, die niet alleen sportbonden en NOC*NSF, maar ook andere organisatie inspireert om werk te maken van goed bestuur.

Ook in het Sportakkoord zijn hierover afspraken opgenomen. Maatschappelijke veranderingen en verdere professionalisering van de sportsector brengen nieuwe bestuurlijke uitdagingen en opdrachten met zich mee. Om de sport als sector relevant en aantrekkelijk te houden is het nodig dat thema’s als duurzaamheid, diversiteit, inclusie en veiligheid verder vorm worden gegeven vanuit de verantwoordelijkheid van bestuurders. Daarmee wordt de maatschappelijke waarde van sport ook voor de toekomst geborgd. Een nieuwe code gaat daarbij helpen.

Het traject van herijking is in 2018 gestart en loopt door tot de ALV van mei 2020. Dan zal de nieuwe code klaar moeten zijn en worden aangenomen door sportbonden en NOC*NSF.