Ledentallenrapportage 2015

Voetbal geelzwart 300x200

Het aantal lidmaatschappen bij sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF blijft stabiel. In 2015 bedroeg het totale aantal lidmaatschappen van alle aangesloten sportbonden 5.292.310, verdeeld over 4.360.720 mensen. Dat is een lichte daling van het aantal leden ten opzichte van 2014 (5.331.214). Het aantal sportverenigingen is in lijn met voorgaande jaren licht gedaald, naar 24.669 (-100).

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Lidmaatschappenrapportage 2015 van NOC*NSF.

Ontwikkelingen lidmaatschappen sportbonden
In de lidmaatschappenrapportage wordt uitgegaan van een zuivere telling van het aantal lidmaatschappen per bond. Dit getal wijkt af van het aantal leden, omdat personen meerdere lidmaatschappen kunnen hebben bij verschillende bonden. In enkele gevallen wordt de verandering van het aantal lidmaatschappen van een sportbond veroorzaakt door wijzigingen in de administratie van de bond.

Tabel 1: Overzicht van de ledentallen van de 15 grootste sportbonden in 2015.

Positie 2015

Sportbond

Aantal lidmaatschappen 2015

Aantal lidmaatschappen 2014

Aantal lidmaatschappen 2013

Verschil 2015-2014

Positie 2014

Verschil 2014-2013

Positie 2013

1

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

1.227.080

1.213.720

1.209.413

13.360

1

4.307

1

2

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

599.012

622.807

625.666

-23.795

2

-2.859

2

3

Sportvisserij Nederland

572.648

587.338

577.937

-14.690

3

9.401

3

4

Nederlandse Golf Federatie

382.236

394.370

397.056

-12.134

4

-2.686

4

5

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

303.650

241.435

240.551

62.215

6

884

6

6

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

251.287

248.742

241.163

2.545

5

7.579

5

7

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

200.315

210.532

208.378

-10.217

7

2.154

7

8

Atletiekunie

140.271

140.116

142.669

155

8

-2.553

8

9

Koninklijke Nederlandse Zwembond

137.098

138.436

140.835

-1.338

9

-2.399

9

10

Nederlandse Volleybal Bond

116.820

118.295

116.354

-1.475

10

1.941

10

11

Nederlandse Bridge Bond

115.713

115.845

114.315

-132

11

1.530

11

12

Koninklijke Wandel Bond Nederland

105.948

-

-

-

-

-

-

13

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

85.963

89.644

91.526

-3.681

12

-1.882

13

14

Watersportverbond

76.912

80.020

83.627

-3.108

15

-3.607

15

15

Nederlandse Ski Vereniging

74.549

82.355

87.120

-7.806

13

-4.765

14

Het aantal lidmaatschappen per provincie, afgezet tegen het aantal inwoners laat zien dat Friesland, Drenthe en Overijssel de drie provincies zijn met relatief de meeste lidmaatschappen. In Limburg, Flevoland en Zeeland is dit het laagst.

Ledentallen 619x221

Verder is er sprake van grote verschillen tussen gemeenten, maar ook tussen wijken binnen gemeenten. Kijkend naar de G32 en de G4 gemeenten, is te zien dat het gemiddelde lidmaatschapspercentage in deze gemeenten samen rond de 25% uit komt, terwijl het landelijke gemiddelde 30% bedraagt. Dit lijkt met name te worden veroorzaakt door wijken met een lagere Sociaal Economische Status (SES). Inwoners van deze wijken zijn veel minder vaak lid van een sportbond. En juist in de grotere gemeenten zijn meer wijken met een lagere SES terug te vinden.

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF over de meest recente lidmaatschapsgegevens: “De cijfers laten zien dat een substantieel deel van de Nederlandse bevolking lid is van een sportclub. Terwijl veel traditionele organisaties het moeilijk hebben, zijn de Nederlandse sportclubs in staat om aantrekkelijk te blijven voor grote groepen Nederlanders. Er blijft echter een belangrijke opdracht op wijkniveau, namelijk het aantrekkelijk krijgen en houden van sport in wijken waar sporten niet vanzelfsprekend is.”

Overzicht eerdere ledentallenrapportages

>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2014 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2013 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2012 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2011 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2010 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2009 klik hier