Een gezamenlijke agenda voor een gelukkigere, gezondere en slimmere samenleving

Sport is plezier en sport is passie. Sport verbindt en verbroedert. Daarom willen we dat iedereen kan genieten van sport. Sportorganisaties staan voor financiële en organisatorische uitdagingen. We leggen daarom voor de komende jaren met sportorganisaties, overheden, maatschappelijke partners en bedrijfsleven in een Nationaal Sportakkoord vast dat de sportinfrastructuur op peil blijft en sport toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

Sportplezier, gezondheid, duurzaamheid, talentontwikkeling en innovatie staan daarin centraal. Want een sterke sportsector kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals obesitas, eenzaamheid en een toenemende tweedeling in de samenleving.

Ingrediënten voor een regeerakkoord:

Sportplezier
• Het kabinet investeert in een opleidingsfonds voor het kader van verenigingen. Goed opgeleide trainers/ begeleiders zorgen ervoor dat meer mensen gedurende langere tijd met plezier blijven sporten.
• Knelpunten voor vrijwillig kader worden weggenomen door het versimpelen van de vrijwilligersregeling en voor betaald kader door sport uit te zonderen in de Wet Werk en Zekerheid.
• De sport wordt voor mogelijke wijzigingen op het gebied van btw gecompenseerd en eventuele meeropbrengsten vanuit de kansspelbelasting komen ten goede aan de sport. Daarmee helpen we genieten van sport betaalbaar en sportclubs financieel gezond te houden.
• Het kabinet ondersteunt verenigingen in wijken met een lage sportparticipatie om de verbinding te leggen met de buurt door de inzet van verenigingsmanagers.

Gezondheid
• Het kabinet investeert samen met zorgverzekeraars in (bewezen) interventies op het gebied van sport en bewegen en bevordert de samenwerking tussen huisarts, fysiotherapeut, sportclub en buurtsportcoach zodat meer mensen een actieve, gezonde leefstijl kunnen ontwikkelen.
• Het programma veilig sportklimaat wordt na 2018 voortgezet en samen met de sport wordt gewerkt aan het tegengaan van matchfixing, dopinggebruik en seksuele intimidatie.

Duurzaamheid
• De duurzaamheidsregeling voor sportaccommodaties krijgt een extra financiële impuls. Daarmee gaat de energierekening van sportclubs omlaag en neemt de CO2 uitstoot af.
• Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte. Met gemeenten, provincies en natuurorganisaties bevorderen we beweegvriendelijke ruimte en zetten we in op beleving.

Talentontwikkeling
• Van meer bewegen gaan kinderen beter leren. Sport wordt een vanzelfsprekend onderdeel van iedere (school)dag door sport partner te maken in integrale kindcentra.
• We voeren een CJP Sportkaart in zodat jongeren met een breed sportaanbod in aanraking komen en minder jongeren stoppen met sporten als ze op de middelbare school zitten.
• Topsporters inspireren ons om het beste uit ons zelf te halen en zorgen voor trots en verbinding in de samenleving. Toptalenten worden sneller herkend en beter ontwikkeld door de inzet van 100 talentcoaches.
• We faciliteren talentvolle sporters optimaal in hun trainingsomgeving met sportfaciliteiten, coaching en onderwijs. Niet alleen zodat ze het podium kunnen bereiken maar zich kunnen ontwikkelen als mens en als voorbereiding op een latere carrière.

Innovatie
• Om innovatie aan te jagen wordt sport een topthema en krijgt het Topteam Sport een impuls.
• Evenementen zijn een uitstekend vehikel om de waarde van Nederland wereldwijd uit te dragen. Daarom richten we een apart fonds in voor (multi)sportevenementen, waarin zowel overheden als bedrijfsleven participeren.

Bijlagen:

- Brief informateur - Kansen met sport voor een nieuw kabinet

- Naar een regeerakkoord met sport - financiële vertaling

- Naar een regeerakkoord met sport - manifesten en ingrediënten regeerakkoord