Roos 88x62 NOC*NSF heeft een Masterplan Sport en Wetenschap opgesteld. 70

Programma Onderzoek

De roep om evidence based practice wordt almaar sterker. Ook de druk op sport om bij te dragen aan diverse maatschappelijke doelen groeit. De vraag naar ondersteunende wetenschappelijke gegevens daar mee ook.

Intern zijn de inspanningen van het programma Onderzoek gericht op het werkapparaat van NOC*NSF. Zij adviseert op het terrein van onderzoek, stuurt aan op een gezamenlijke onderzoeksagenda en ondersteunt beleidsstukken door het verwijzen naar/aanleveren van relevante data/informatie. Het programma Onderzoek heeft een integrale rol en taak binnen NOC*NSF. Dit betekent dat activiteiten en resultaten van het programma vallen binnen of invloed hebben op nagenoeg alle kerntaken van NOC*NSF, waarbij kennis ontwikkeling en datamanagement van belang zijn.

Het programma onderzoek stimuleert de inzet van monitorgegevens in de onderbouwing en evaluatie van (top)sportbeleid (“onderzoek-inclusief-denken”). (Nieuwe) Kennis levert een concrete bijdrage aan (herziening van) sportbeleidsvisies en evidence based onderbouwing van actieplannen.

Extern voert het programma Onderzoek het accountmanagement/relatiebeheer naar hogescholen, universiteiten en onderzoeksorganisaties, alsook met het ministerie van OCW en VWS waar het afstemmen onderzoek en data-infrastructuur betreft. Het programma Onderzoek stimuleert de samenwerking van NOC*NSF met externe partijen op het terrein van sportonderzoek- en innovatie.

NOC*NSF zelf is géén onderzoeksinstituut met als doel onderzoek doen. Om onderzoek vorm te geven wordt zodoende samengewerkt met externe partners. Hierbij stuurt NOC*NSF altijd aan op toepasbaarheid van nieuwe inzichten. Toepassing van kennis leidt tot inzichten voor (top)sportbeleid.

Projecten binnen het programma onderzoek:

1. Vraaggerichtheid van het sportonderzoek versterken:
van belang is dat ook NOC*NSF haar eigen onderzoeksvragen goed in kaart heeft (inhoudelijke programmering). Vanuit het programma onderzoek wordt de onderzoeksagenda NOC*NSF gecoördineerd (alleen intern beschikbaar). De onderzoeksvragen sluiten aan bij de kerntaken van NOC*NSF. Met deze onderzoeksagenda in de hand gaan wij in gesprek met NWO, ZonMw, STW, SIA, universiteiten, hogescholen en onderzoeksorganisaties hoe wij hier het beste samen in kunnen optrekken om ook het onderzoek tot uitvoer te brengen. Zoals gesteld NOC*NSF voert zelf géén onderzoek uit.

Deze onderzoeksagenda heeft mede de calls gevoed van het Onderzoeksprogramma Sport 2013-2016. Voor verdere informatie over het onderzoeksprogramma sport klik hier.

2. Verbeteren van de samenwerking tussen sportpraktijk, wetenschap en bedrijfsleven
Het ministerie van OCW heeft NOC*NSF in 2010 uitgenodigd om regie te nemen voor het tot stand komen van een sectorplan sportonderzoek en -onderwijs voor het Hoger Onderwijs. Dit heeft geleidt tot een gezamenlijk strategisch plan om sportonderzoek naar een hoger niveau te tillen - het sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016. Voor verdere informatie klik hier.

Vanuit het Sectorplan Sportonderzoek en onderwijs 2011-2016 heeft de sport zijn eigen kennis- en innovatieagenda. Deze agenda biedt voor zowel het bedrijfsleven als maatschappelijk organisaties veel aanknopingspunten. Als we die agenda’s bij elkaar brengen en kijken waar zij samen toe kunnen leiden ontdekken we ongetwijfeld dat door krachtenbundeling veel te winnen valt. In dit kader is de brochure 'Winst met sportonderzoek en -onderwijs!' ontwikkeld. Deze is hier online te lezen.

In opdracht van minister Schippers is in oktober 2014 een Topteam opgesteld, welke als taak heeft een (doorlopende) Kennis- en Innovatieagenda sport 2015-2020 op te stellen, die leidend wordt voor door de overheid gefinancierde onderzoeks- en innovatieprogramma’s op het gebied van sport en bewegen en uitnodigend voor onderzoek en innovatie van partners. Van het topteam wordt verwacht dat het opereert in een breed netwerk van mensen en organisaties uit de sport, wetenschap, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Daarmee wordt ‘het sectorplan’ verrijkt met andere partijen dan sport en wetenschap. Verwacht wordt dat daarmee de relevantie van de agenda en effectiviteit van uitvoering ervan wordt verhoogt.

Voor verdere informatie beleidsbrief minister Schippers en samenstelling topteam klik hier.

3. Wie wat waar in het sportonderzoek:
Het kennen van mensen en organisaties die werken in het domein van sport en onderzoek – een aantal projecten zijn gericht geweest om de dragers van sportonderzoek in beeld te brengen, zoals hoogleraren, lectoren en onderzoeksorganisaties.

Voor Hoogleraren in de sport klik hier.

Voor Lectoren in de sport klik hier.

Voor Sportonderzoek en –onderwijs organisaties in beeld 2011: facts & figures klik hier.

4. Financiële mogelijkheden voor sportonderzoek:
het inzichtelijk maken van subsidiemogelijkheden voor sportonderzoek – er zijn diverse regelingen en fondsen die ook kunnen worden ingezet voor sportonderzoek. Deze zijn systematisch op een rijtje gezet.
Voor subsidiemogelijkheden voor sportonderzoek klik hier.

5. Het verbeteren van de kennisontsluiting
Om kennis daadwerkelijk toegankelijk te maken voor de sportpraktijk is het belangrijk dat over deze kennis wordt gecommuniceerd. Dat kan in de vorm van artikelen in clubbladen, op websites van sportbonden en (bijdragen aan) boeken, congressen, voordrachten, factsheets en participeren in kennisnetwerken. NOC*NSF heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid en verspreid haar kennis via deze website van NOC*NSF, deelname aan congressen en kennisnetwerken en het organiseren van kennisbijeenkomsten onderzoek. Voor verdere informatie over de kennisbijeenkomsten klik hier.

Een belangrijke bron van gegevens over sport is ook de Rapportage Sport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Belangrijke informatie over extern onderzoek zie Links - klik hier voor de doorverwijzingen.

VWS heeft in haar beleidsbrief van oktober 2014 aangegeven dat er een Kenniscentrum Sport komt (in werking begin 2016). Bij het verspreiden van kennis richt het centrum zich niet alleen tot de professionals, bestuurders en vrijwilligers in de betrokken velden, maar op alle burgers met vragen over sport en bewegen. Het centrum zal ten behoeve van deze kennisverspreidingsfunctie een sportkennisportal hosten en beheren waarop alle relevante en veel gevraagde informatie over sport en bewegen te vinden is.

Zie hier voor beleidsbrief minister Schippers en rol Kenniscentrum Sport klik hier.

Het geheel aan initiatieven binnen het programma Onderzoek wordt gecoördineerd door Nicolette Schipper-van Veldhoven - Nicolette.vanVeldhoven@nocnsf.nl.