gemeente335 Dag 11: Gemeenteraadsverkiezingen: sport houdt goede positie in de collegeakkoorden
gemeente970

Dag 11: Gemeenteraadsverkiezingen: sport houdt goede positie in de collegeakkoorden

Op 19 maart van dit jaar vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. NOC*NSF voerde met de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de provinciale sportraden (Sportkracht 12) campagne om ‘sport’ in de lokale verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk in de collegeakkoorden te krijgen. Na een analyse van de collegeakkoorden blijkt dat sport een goede positie heeft behouden, maar dat de zorg voor de financiering van de sport blijft.

Uit een onderzoek voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat één op de zes kiezers de sportstandpunten van een partij meenam in de stemkeuze, waarbij de kiezer een faciliterende, stimulerende en ondersteunende rol van de gemeente verwacht. De bevolking juicht bezuinigingen op de sport niet toe, maar een ruime meerderheid ziet daar wel mogelijkheden voor op met name de aanleg van nieuwe sportaccommodaties en de organisatie van (topsport)evenementen.

Accommodaties
Na afloop van de verkiezingen blijkt uit een NOC*NSF-analyse van de collegeakkoorden en een onderzoek van het Mulier Instituut dat gemeenten op het gebied van sport- en accommodatiebeleid scherpere keuzes (moeten) gaan maken. Ze geven hierbij veel aandacht aan het multifunctioneel en multidisciplinair gebruik van sportaccommodaties. Gemeenten blijven investeren in behoud, renovatie en aanleg van accommodaties, maar de trend van zelfbeheer, waarbij gemeenten verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud overdragen, blijft ook bestaan.

Topsport en evenementen
In met name de grote gemeenten is ruime aandacht voor topsport, talentontwikkeling en de organisatie van (top)sportevenementen. Men ziet sport steeds vaker als een manier om de gemeente te promoten en een impuls te geven aan de top- en breedtesport.

Dwarsverbanden met andere beleidsterreinen
Sport wordt in veel coalities niet meer puur als op zichzelf staand onderwerp gezien, maar als hét middel voor een kerngezonde samenleving. Gemeenten stimuleren het creëren van dwarsverbanden met beleidsterreinen als Participatie (25%), Onderwijs (25%), Economie/Toerisme (7,5%), Ruimtelijke Ordening (6%) en Veiligheid (5%). Het concept van de Open Club komt dan ook in veel coalitie-akkoorden terug.

Gemiste kans
Wel kan geconstateerd worden dat bij de invulling van de decentralisaties (jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning) de sport als mogelijke participant vaak niet wordt genoemd. Een gemiste kans, vindt NOC*NSF. “Vrijwel overal blijven de schotten tussen de sociale beleidsvelden en de sport recht overeind staan. Ik roep de colleges en de gemeenteraden alsnog op om de ervaring die de sport al heeft met de participatiesamenleving voor de decentralisaties te benutten en die schotten af te breken”, reageerde NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis in juni, tijdens een bijeenkomst van sportwethouders en sportbestuurders.

Financiering
De financiering van sport op gemeentelijk niveau levert een gemengd beeld op. Sommige gemeenten bezuinigen, andere maken juist geld vrij voor sport, zij het veelal op incidentele basis zoals bijvoorbeeld voor de renovatie van sportvelden. Een aantal structurele investeringen dient de sport te delen met andere beleidsterreinen of zijn nog niet geheel ingevuld. De financiering van sport op lokaal niveau blijft dan ook een punt van zorg. Hierover blijft de sport in gesprek gaan met gemeenten.

Provinciale verkiezingen
Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, waarbij NOC*NSF, de sportbonden, VSG en Sportkracht 12 opnieuw met de steun van het Mulier Instituut en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) campagne voeren voor de positie van sport.

Provincies scheppen met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie voorwaarden voor prettig wonen en recreëren, en daarmee voor plezierig sporten en recreëren. Door verschuiving van taken, meer eisen en minder middelen moeten de provincies keuzes maken die nadelig uit kunnen pakken voor de sport. Terwijl we zoveel winnen met sport.
Deel dit via: