Combinatiefuncties

Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur
Eind 2007 is vanuit de ministeries van VWS en OCW de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur gelanceerd. Deze impuls, die is ondertekend door de bewindspersonen en vertegenwoordigers van VNG, NOC*NSF, Verenigde Bijzondere Scholen en de Cultuurformatie, stelt zich ten doel om in de periode tot 2012 in Nederland minimaal 2.500 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Hierbij gaat het om nieuwe en structurele arbeidsplaatsen waarbij een medewerker in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is bij minimaal twee organisaties in de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur.

Met de aanstelling van de combinatiefunctionarissen worden vier belangrijke doelen nagestreefd: 

  • Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken.
  • Het versterken van ca. 10 procent van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
  • Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
  • Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.


Belang voor de sport
De helft van alle combinatiefuncties (1.250 fte) wordt ingezet bij de Nederlandse sportverenigingen. Met deze professionele krachten wordt beoogd om uiteindelijk ca. 10 procent van het aantal sportverenigingen structureel te versterken. Met deze versterking zijn verenigingen straks nog beter in staat hun reguliere activiteiten uit te voeren en bovendien invulling te geven aan hun maatschappelijke functie in de samenwerking met onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.

Het spreekt voor zich dat de inzet van combinatiefunctionarissen grote kansen biedt voor de versterking en professionalisering van sportverenigingen. Vanuit deze meerwaarde spannen NOC*NSF en de sportbonden zich maximaal in om voor een succesvolle implementatie van de Impuls bij verenigingen op het lokale niveau.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie ook eens op de landelijke website www.combinatiefuncties.nl of neem contact met ons op.

Klik hier om de brochure BTW en combinatiefuncties te downloaden.