Topsport Topics

Topsport Topics is het wetenschappelijk informatiecentrum ter bevordering van topsportprestaties, geïnitieerd door de Faculteit der Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het UMCG te Groningen, InnoSportNL en NOC*NSF. Doel is de kloof tussen (sport)wetenschap en (top)sport te helpen overbruggen en daarmee de prestaties van Nederlandse topsporters te bevorderen.

Topsport Topics formuleert antwoorden op vragen van topsportcoaches en produceert publicaties op eigen initiatief. Alle publicaties zijn gebaseerd op bestaande wetenschappelijke inzichten.

In de kern zijn de activiteiten van Topsport Topics ingericht langs drie hoofdlijnen:
Ten eerste beantwoorden de medewerkers van Topsport Topics vragen van een geselecteerde groep gebruikers (houders van een account) afkomstig uit de begeleidingsteams rond nationale topsportprogramma’s. Dit wordt de helpdeskfunctie genoemd. Antwoorden zijn gebaseerd op parate kennis van de medewerkers, kennis aanwezig in het netwerk van deskundigen en kennis besloten in beschikbare wetenschappelijke literatuur. Antwoorden zijn compact (één of twee A4) en opgesteld in leesbare taal. Vragen en antwoorden worden gepubliceerd op het besloten deel van de website dat alleen voor accounthouders toegankelijk is.

Ten tweede produceert Topsport Topics op eigen initiatief publicaties waarmee in de loop der tijd de publiek toegankelijke kennisbank wordt gevuld. Primair gebeurt dit naar aanleiding van een continue scan van publicaties in internationale sportwetenschappelijke vakbladen. De voor de topsport meest relevante publicaties worden bewerkt tot voor coaches goed begrijpelijke documenten, bij voorkeur voorzien van praktisch advies.

Tot slot stelt Topsport Topics, in nauwe samenwerking met het NOC*NSF High Performance Team en/of andere experts, factsheets op. Net als de boven benoemde proactief gepubliceerde stukken, zijn ook dit handzame en goed leesbare documenten met een praktische insteek. Factsheets zijn daarentegen geen samenvattingen van losstaande recente publicaties maar vatten de stand van zaken samen op specifieke thematiek, bijvoorbeeld een bepaald voedingssupplement. Daar waar ‘reguliere’ samenvattingen zich in bepaalde gevallen beperken tot het ‘vertalen’ van een recent wetenschappelijk artikel, verstrekken factsheets altijd praktisch advies. Afhankelijk van het onderwerp (daarbij inbegrepen de ‘concurrentiegevoeligheid’) worden sommige factsheets gepubliceerd op het publiek toegankelijke deel van de website, andere op het besloten deel.

Als ‘hoeder’ van het initiatief Topsport Topics bepaalt het NOC*NSF High Performance Team welke personen recht hebben op een account. Deze selectie vindt plaats conform het focusbeleid als beschreven in de Sportagenda 2013-2016. Ook ligt het mandaat voor andere, topsportgerelateerde strategische beslissingen primair bij NOC*NSF.

Topsport Topics is te bereiken via www.topsporttopics.nl. Deze website bevat een schat aan informatie, beschikbaar voor elke bezoeker. Als boven beschreven zijn vragen van topsportcoaches en hun directe stafleden alsmede de bijbehorende antwoorden alleen toegankelijk voor accounthouders.