FLOT

Afspraken over organisatie onderwijs rond topsporters

90

Topsport & hoger onderwijs (Actieplan FLOT)

FLexibel Onderwijs en Topsport

Samen met 10 universiteiten en 15 hbo-instellingen heeft NOC*NSF eind 2013 afspraken gemaakt om het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters te verbeteren. De afspraken staan in het actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT) van 2013. Het actieplan zorgt ervoor dat topsporters niet alleen op het veld, maar ook in de schoolbanken kunnen uitblinken.

Het FLOT uit 2013 is geactualiseerd. Dat is gedaan op basis van de kennis die de FLOT-partners de afgelopen jaren hebben opgedaan. Lees hier de verschillen tussen het actieplan uit 2013 en de geactualiseerde versie.

Het FLOT uit 2013 bevatte drie doelen:

1. Competentiegerichte studiekeuze: het is belangrijk dat een topsporter een studie kan doen in een richting die past bij zijn of haar interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties.

2. Flexibel onderwijs: een topsporter moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, een flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan de topsporter trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering.

3. Financiële haalbaarheid: financieel zou een topsporter in staat gesteld moeten worden om zijn of haar sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.

Herziening 2019
Inmiddels hebben 28 Hoger Onderwijsinstellingen het FLOT ondertekend. Daarmee dragen zij hun steentje bij aan een succesvolle duale carrière van de topsportende student.

Kijk hier voor een overzicht van de Hoger Onderwijsinstellingen die zich hebben aangesloten bij het FLOT. En op deze lijst vind je de topsportcoördinatoren per onderwijsinstelling binnen het FLOT.

Het FLOT uit 2013 is geactualiseerd. Dat is gedaan op basis van de kennis die de FLOT-partners de afgelopen jaren hebben opgedaan. Het geactualiseerde actieplan geeft een goed beeld van de bevindingen die op landelijke bijeenkomsten naar voren zijn gekomen.

Het FLOT bestaat vijf jaar. We zijn met zijn allen op de goede weg. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Deze twee punten zijn van groot belang om een duale carrière voor topsporters nog makkelijker te maken:

4. Transparantie van aangeboden faciliteiten: door aan de voorkant voor de topsportende student een helder beeld te scheppen welke topsportondersteunende faciliteiten een Hoger Onderwijs instelling te bieden heeft, kan een (aanstaande) topsportende student een goede afweging maken welke studie bij welke Hoger Onderwijsinstelling te volgen. Met als gevolg lagere uitvalpercentages en een hoger studierendement.

5. Borging in beleid: om minder afhankelijk te zijn van individuele medewerkers en om er voor te zorgen dat de topsportende studenten binnen de instelling op een gelijke manier behandeld worden, is borging in beleid van belang. De praktijk leert dat borging in beleid zorgt voor gelijkwaardige behandeling van studenten. 

Klik hier voor de geactualiseerde versie van het FLOT. De FLOT-partners spreken onderling af welke doelen zij binnen hun eigen instelling doorvoeren. Ook zullen zij in overleg de faciliteiten voor de duale carrière binnen hun organisatie duurzaam verankeren.  Daarnaast werken de FLOT-partners structureel samen om faciliteiten en kennis met elkaar te delen.

Certificaat
Afgestudeerde topsporters kunnen bij hun topsportcoördinator een erkenningscertificaat aanvragen. Daarmee laten we zien dat we een duale carrière waarderen. 

Het certificaat is alleen aan te vragen door topsporters die tijdens hun studie een NOC*NSF topsportstatus hebben gehad. Dat wil zeggen: A-, B- Selectie, Bond, HP-status of Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte. Ook moet de onderwijsinstelling, waar de topsporter heeft gestudeerd, het actieplan FLOT hebben ondertekend.

In beeld
Wij vinden het belangrijk dat topsporters de juiste studiekeuze maken. Een diploma is tenslotte net zo belangrijk als een gouden medaille. Om de sporters te helpen bij een succesvolle duale carrière is een stappenplan gemaakt. Het filmpje hieronder moet hen het laatste zetje in de goede richting geven. >> Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wanda Schapendonk via Wanda.Schapendonk@nocnsf.nl