Naar integrale kindcentra met sport en cultuur

Karatemeisje 300x200

Optimaal en veelzijdig leren bewegen is niet alleen onmisbaar voor de totale ontwikkeling van elk kind, het draagt ook direct bij aan beter (leren) leren, ontdekken van (sportieve) talenten en omgaan met normen en waarden. Kinderen bewegen steeds minder met alle gevolgen van dien. Het is belangrijk dat kinderen op en na school hun sportieve talenten kunnen ontdekken. De plek waar je opgroeit moet geen verschil maken in de kansen die je krijgt.

De sport wil, samen met cultuur, partner zijn in integrale kindcentra, met een dagelijks gebalanceerd aanbod van sport en cultuur. Gebrek aan buitenruimte of een gymzaal mag daarvoor geen belemmering zijn. Want sporten en bewegen kan ook op het schoolplein, de sportclub of een playground in de buurt. In integrale kindcentra worden voorzieningen uit het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen vanuit één organisatie en pedagogische visie aangeboden voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.

Nieuwe mogelijkheden ontstaan door tijd op school, buitenschoolse opvang, sport en cultuur te combineren. De gemeente kan hierin een regierol nemen door dit ook op te nemen in haar beleidsplannen.

Een succesvolle samenwerking tussen integrale kindcentra, cultuurinstellingen en sportclubs staat of valt met een integraal sport- en beweegplan per school. In dit plan aandacht voor vier zaken:
- Visie op de fysieke ontwikkeling van kinderen in de relatie tot de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling
- De toepassing van bewegend leren
- Kwalitatief goed bewegingsonderwijs
- Naschools sporten en bewegen

Om de sport een volwaardig partner te laten zijn in deze integrale kindcentra, moeten sportclubs zich ontwikkelen tot een brede voorziening in de wijk. Dit staat of valt met goed opgeleid kader, passend aanbod en minder regelgeving en aanpassing van

accommodaties waardoor multifunctioneel gebruik voor onderwijs-, cultuur- en opvangdoeleinden mogelijk wordt. Wat er precies nodig is verschilt per wijk en vraagt om lokaal maatwerk.

Wat vragen wij?
- Kinderopvangbeleid van SZW naar OCW.
- Neem wettelijke beperkingen weg voor scholen.
- Ontwikkelen een sport- en beweegplan op iedere school.
- Ontwikkel lesmateriaal voor bewegend leren en bijscholingen van leraren.
- Een bijdrage (na vaststelling van een sport- en beweegplan) voor het opzetten en onderhouden van kwalitatief goede gymlessen gedurende minimaal 2 uur per week, bewegend leren en structurele samenwerking tussen scholen, sportclubs en de kinderopvang. (Investeer daarbij in eenmalige aanpassingen zoals accommodatieaanpassing, aanschaf materialen, frictiekosten, en structurele kosten zoals bijscholings-, personeels-, vervoers-, coördinatie- en afschrijvingskosten). Binnen schoolbesturen mogelijk om budgetten te bundelen.


Dit manifest wordt gesteund door:
- NOC*NSF
- Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang
Kindcentra 2020
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Algemene Vereniging Schoolleiders
- Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
GGD GHOR Nederland
- Cruyff Foundation
Vereniging Sport en Gemeenten
- Jeugdzorg Nederland

Naar Integrale kindcentraAlliantie Naar integrale kindcentra met sport en cultuur

De ondertekenaars van het manifest: Gijs van Rozendaal (voorzitter Kindcentra 2020), Sharon Gesthuizen (voorzitter VNG, Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang), Sanne Scholten (directeur LKCA), Petra van Haren (voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders), Monique Maks (directeur Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds), Hugo Backx (directeur GGD GHOR Nederland), Niels Meijer (directeur Cruyff Foundation), André de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten), Els Rienstra (bestuurslid Jeugdzorg Nederland), Gerard Dielessen (algemeen directeur NOC*NSF) en Tessel van Dongen (topsporter). Aangeboden aan Jesse de Haan (ChristenUnie) en Michiel van Nispen (SP).