Sport en Bewegen in de Buurt

vrouwenvoetbal 300x200
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS in de periode van 2012 tot en met 2016 ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en gemeenten (VSG), NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt. Vanaf de daadwerkelijke start in 2012 is ZonMw betrokken als onafhankelijk uitvoerder van de Sportimpulsregeling. Het programma bestaat uit de onderdelen Buurtsportcoaches en de Sportimpuls.

NOC*NSF en de Sportimpuls

- Uitvoering en inhoud
De Sportimpuls is in opdracht van VWS door NOC*NSF opgesteld, samen met landelijke partners als de sportbonden, NISB, Fitvak, de Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation. ZonMw zorgt in opdracht van VWS en in samenwerking met NOC*NSF voor de uitvoering.

- Menukaart Sportimpuls
Om het gebruik van inspirerende succesvolle voorbeelden te stimuleren kunnen aanvragers uitsluitend gebruik maken van sport- en beweegaanbod op de Menukaart Sportimpuls. De Menukaart Sportimpuls wordt samengesteld door NISB in samenwerking met NOC*NSF en in afstemming met ZonMw. Lokale aanpassing is daarbij zeer van belang. Veel sport- en beweegconcepten van de Menukaart Sportimpuls zijn met leerervaringen uit voorafgaande beleidsprogramma’s ook terug te vinden in de inspiratiegroothandel.

- Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls
De inzet van een ondersteuningsorganisatie vanuit NOC*NSF zorgt ervoor dat de initiatieven geadviseerd, verbonden en gevolgd worden om te komen tot kwalitatief goede en duurzame sportimpulsen.

- Sportagenda 2016
De Sportimpuls draagt bij aan een van de doelstellingen die zijn geformuleerd in de Sportagenda 2016, namelijk het bevorderen van de sportdeelname in Nederland met 10 procent.

Contact: sportimpuls@nocnsf.nl

Meer informatie
>> www.sportindebuurt.nl  

Publicaties:
>> Pioniers Sportimpuls kijken met vertrouwen naar toekomst Sport, Bestuur en Management 2014-04 (pdf)
>> Brochure Sport en bewegen in de Buurt (pdf)
>> Sportimpuls - Winnen door samenwerking Sport, Bestuur en Management 2013-08 (pdf)