sportenonderwijs88 Om meer jongeren te laten sporten en bewegen is een goede samenwerking tussen sport en onderwijs essentieel. 10

Sportaanbod voor het onderwijs

sportenonderwijs255
Sport, bewegen en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar. Sport en bewegen is namelijk niet alleen leuk om te doen, het levert ook een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van jongeren. Jongeren die voldoende sporten en bewegen groeien gezond op en voelen zich ook gezond. Sport- en beweeginterventies kunnen gericht worden ingezet om onder meer overgewicht, dat bij de jeugd steeds verder toeneemt, te verminderen. Daarnaast is sport bij uitstek een terrein waarop kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen uitblinken.

Om meer jongeren te laten sporten en bewegen is een goede samenwerking tussen sport en onderwijs essentieel. Het rijk ondersteunt deze visie en heeft de zeventien sportbonden en NOC*NSF gevraagd om:

  • sportaanbod te creëren dat aansluit op de behoefte van jongeren en die daarnaast ook jongeren aanspreekt die nog onvoldoende sporten of geen lid zijn van een sportvereniging;
  • sportaanbod te creëren dat past in hetgeen in de 'schoolse setting' aangeboden wordt en dus aansluit op de lesprogramma’s van de scholen;
  • sportaanbod te creëren dat plaatsvindt op de tijdstippen dat het onderwijs de grootste vraag heeft, dus vooraf, tijdens of direct aansluitend op de schooltijden of lestijden.


Doelstelling

De doelstelling voor 2012 is om 1500 schoolactieve verenigingen te realiseren die voor minimaal 20 uur op jaarbasis sportaanbod voor het onderwijs verzorgen. Hiervan dient minimaal een kwart voor, tijdens of direct aansluitend op de schooltijden plaats te vinden. Hierdoor ontstaat een extra aanbod, bovenop de verplichte lessen lichamelijke opvoeding.

Participerende sportbonden 
Bij het project Sportaanbod voor het Onderwijs zijn de volgende sportbonden betrokken, met tussen haakjes hun eigen doelstelling wat betreft het aantal schoolactieve verenigingen: KNLTB (150), KNHS (50), KNSB (100), KNHB (125), Atletiekunie (85), KNZB (85), Nevobo (100), KNKV (75), Watersportverbond (100), JBN (100), NHV (75), NTTB (30), SBN (20), KNVB (150), KNRB (50), KNKF (150), NBB (8), NKBV (7) en NeFUB (20).

Bekijk in het menu aan de linkerkant het aanbod van de verschillende deelnemende bonden. Wilt u graag gebruikmaken van de productconcepten van een of enkele sportbonden of extra informatie, vul dan het contactformulier in.

NOC*NSF coördineert de activiteiten van de sportbonden en faciliteert elke sportbond op basis van het aantal schoolactieve verenigingen dat zij wil realiseren.

Sportaanbod voor het onderwijs - evaluatie 2009
Sportaanbod voor het onderwijs - evaluatie 2010

PSBO_Logo_FC
Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Het project Sportaanbod voor het Onderwijs is onderdeel van het Platform Sport Bewegen en Onderwijs. Het hoofddoel van dit platform is dat in 2012 minimaal 50 procent van de jongeren in de leeftijd 4-17 jaar voldoet aan de beweegnorm. In 2005 bedroeg het percentage jongeren dat aan deze norm voldeed 40 procent. Nevendoelstellingen zijn het voorkomen en bestrijden van het toenemende overgewicht bij de jeugd, halvering van het aantal nieuwe gevallen van schooluitval en een toename van het aantal talenten dat doorstoot naar de top.

Contact:
Projectleider van het project Sportaanbod voor het onderwijs is Jorg Radstake: jorg.radstake@noc-nsf.nl

>> Kijk voor meer informatie op www.sportbewegenenonderwijs.nl