Normen en limieten Rio 2016

Uitleg normen en limieten voor Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen Rio 2016

Klik hier om naar de normen en limieten voor de Paralympische Spelen te gaan.

Van 5 tot en met 21 augustus 2016 werden in Rio de Janeiro de 28e Olympische Zomerspelen gehouden. Voordat sporters mochten deelnemen aan deze Spelen, moesten zij zich eerst kwalificeren. Na overleg met de betreffende sportbond is per tak van sport en per onderdeel vastgelegd aan welke prestatie-eis(en) een sporter moet voldoen om zich te kwalificeren. Die afspraken worden vastgelegd in de zogenaamde 'sjabloon normen en limieten'.

In de twee seizoenen voorafgaand aan de Spelen kan de sporter kwalificatie afdwingen door te voldoen aan de vooraf afgesproken prestatie-eis. Overigens wil het feit dat een sporter voldoet aan de prestatie-eis nog niet meteen zeggen dat hij ook daadwerkelijk aan de Olympische Spelen kan deelnemen. Het kan voorkomen dat in een tak van sport of op een onderdeel meer sporters hebben voldaan aan de prestatie-eis dan dat er plaatsen zijn. In een dergelijk geval beslist de sportbond welke sporters voor uitzending bij NOC*NSF worden voorgedragen. Hiervoor stellen sportbonden een interne selectieprocedure op. Na kwalificatie en - indien van toepassing - afronden van de interne selectieprocedure draagt de bond sporters voor voor uitzending, waarna een besluit van NOC*NSF volgt.

Kwalificatie-eisen
De Internationale Federaties (IF's) stellen een kwalificatiesysteem op, de zogenaamde internationale eisen. Deze worden formeel door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) goedgekeurd.

Ambitie van NOC*NSF is een mondiale toptienpositie. Daarom worden, in overleg met de sportbonden, 'eigen' nationale prestatie-eisen opgesteld die aanvullend zijn op de eisen van de IF's. Uitgangspunt bij het opstellen van de Nederlandse prestatie-eisen is dat een sporter zich kwalificeert wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Olympische Spelen bij de beste acht in zijn discipline te eindigen. Bij het vaststellen van de Nederlandse prestatie-eisen wordt zo veel als mogelijk het kwalificatiesysteem van de IF gevolgd. Om voor kwalificatie in aanmerking te komen moet een sporter dus aan beide eisen, van de IF en van NOC*NSF, voldoen.

De uitgangspunten voor kwalificatie en de procedures omtrent de kwalificatie voor uitzending naar de Olympische Spelen zijn vastgelegd in het document 'Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending en deelname aan de Olympische Spelen' en het 'Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep met betrekking tot kwalificatie voor, uitzending naar en uitsluiting van deelname aan de Olympische Spelen'.

Wanneer is kwalificatie een feit?
Wanneer een sporter aan de prestatie-eis heeft voldaan, draagt de sportbond de sporter formeel (schriftelijk) voor kwalificatie bij NOC*NSF voor. NOC*NSF toetst vervolgens of de voordracht voldoet aan de voor die tak van sport vastgestelde prestatie-eisen, maar ook of aan de Algemene Uitgangspunten is voldaan. Na bevestiging van NOC*NSF is de kwalificatie een feit. Deze afhandeling moet zorgvuldig gebeuren, er hangt immers veel van af voor een sporter of een team. Daarom zit er altijd enige tijd tussen de prestatie van de sporter en de publicatie van zijn of haar kwalificatie op www.nocnsf.nl/rio2016.

Interne selectieprocedure sportbonden
Per land mag een maximaal aantal sporters in actie komen op elk sportonderdeel. Het komt voor dat in een tak van sport of op een onderdeel in Nederland meer sporters hebben voldaan aan de prestatie-eisen dan het aantal beschikbare Olympische tickets voor Nederland. In dit geval beslist de sportbond welke sporters zij voor kwalificatie bij NOC*NSF voordraagt. Om voor sporters en coaches duidelijk te maken welke regels de sportbond hanteert om die keuze te kunnen maken, stelt de sportbond een interne selectieprocedure op en legt dit schriftelijk vast. Deze interne selectieprocedure is bij de sportbond op te vragen.

Wanneer is definitieve deelname en uitzending een feit?
Na afloop van de kwalificatieperiode en, voor zover van toepassing, nadat de interne selectieprocedure is afgerond, doet de bond een voordracht voor uitzending.
Deze voordracht voor uitzending kan pas door NOC*NSF in behandeling worden genomen nadat de toewijzing van quotumplaatsen door de internationale federatie heeft plaatsgevonden. Als de voordracht voor uitzending gehonoreerd is, is de sporter verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen.

Wijzigingen en aanvullingen
De sjablonen kunnen tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld in het geval een wijziging plaatsvindt in de wedstrijdkalender. Eventuele tussentijdse aanvullingen of veranderingen in de sjablonen voor de normen en limieten worden zo snel mogelijk op www.nocnsf.nl/rio2016 geplaatst. De sportbond heeft de plicht de sporters per ommegaande te informeren. Aan het op enig moment mogelijk tijdelijk niet actueel zijn van de sjablonen voor de normen en limieten op www.nocnsf.nl/rio2016 kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normen en limieten kan de sporter terecht bij zijn contactpersoon bij de sportbond.