Financiering

De kosten die een land maakt om de Olympische Spelen te organiseren zijn onder te verdelen in twee soorten kosten.

  • De kosten voor de organisatie van de Spelen
  • De kosten voor de benodigde infrastructuur en benodigde accommodaties


De kosten van de organisatie van de Olympische Spelen - waaronder wedstrijdorganisatie, huisvesting, catering en vervoer deelnemers - bedragen ongeveer € 2,1 miljard. Deze evenementgebonden kosten worden volledig gedekt door de inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring, merchandising en de IOC-bijdrage (waaronder de mediarechten). Deze wijze van financiering heeft ertoe geleid, dat sinds 1984 alle organiserende landen winst hebben gemaakt. Deze winst wordt geherinvesteerd in de ontwikkeling van sport van het gastland.

De investeringen in onder meer infrastructuur en de realisatie van accommodaties zijn sterk afhankelijk van de situatie in de betreffende stad en land. Hoe meer gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen, hoe lager de investeringen (zullen) zijn. De huidige Nederlandse situatie vereist een doordachte investering over een lange periode. Onderzoek laat zien dat bij eerdere Olympische Spelen vooral regionale en nationale overheden en het bedrijfsleven de investeringen in de projecten op zich hebben genomen. Met uitzondering van de VS waar veel door het bedrijfsleven gefinancierd is. Vaak zijn dit gewenste en reeds voorziene investeringen. De Olympische Spelen hebben echter gezorgd voor vroege start en een versnelling van deze projecten. Het IOC eist dat de infrastructurele investeringen deel uit moeten maken van plannen voor de toekomstige ontwikkeling van een stad, regio of land. En niet slechts dienen om de Olympische Spelen vlot te laten verlopen. De steden die een bid indienen zijn verplicht om de langetermijnvisie en plannen voor hun stad te beschrijven. Dit wordt 'legacy' genoemd.

Het IOC adviseert om alleen nieuwe sportaccommodaties te bouwen als hier ook na de Olympische Spelen een exploitabel doel voor is te vinden. Dit om de zogenaamde 'white elephants' te voorkomen. Noodzakelijke Olympische sportaccommodaties die na de Olympische Spelen niet dekkend geëxploiteerd kunnen worden, kunnen veelal als tijdelijke voorziening gebouwd worden. Het is belangrijk om van te voren na te gaan wat er ondernomen moet worden om deze accommodaties rendabel te maken. Hiervoor is onder andere een goed evenementenbeleid van belang.

Uit recent onderzoek blijkt, dat de organisatie van de Olympische Spelen aantoonbaar leidt tot groei van het bruto nationaal product en de directe bestedingen.

Het IOC besteedt veel aandacht aan het drukken van de kosten voor de Olympische Spelen waar dat mogelijk is. Onder andere door gaststeden kennis van eerder gehouden spelen door te geven. En door met de internationale sportfederaties te overleggen wat de werkelijke grootte van de sportaccommodaties moet zijn. Direct na zijn verkiezing als president van het IOC heeft Jacques Rogge een commissie in het leven geroepen die de huidige schaal van de Olympische Spelen moest onderzoeken. Het doel van deze commissie was om oplossingen te vinden die de schaal, de kosten en de complexiteit van de Olympische Spelen onder controle te houden.

Deze commissie heeft de te maken kosten in 5 thema's verdeeld:

  • Het format van de Olympische Spelen
  • De sportaccommodaties en faciliteiten
  • Management van de Spelen
  • Het aantal geaccrediteerde personen
  • Het serviceniveau
  • De commissie is uiteindelijk tot 117 adviezen gekomen

>> overzicht inkomsten en uitgaven