Wie doet er mee: Gemeenten

Regierol gemeenten
De structurele financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het aanstellen van de combinatiefunctionarissen loopt via de gemeenten. Gemeenten ontvangen een bijdrage van de rijksoverheid en ‘matchen’ deze met eigen middelen. In het eerste jaar financiert de rijksoverheid 100%. In de jaren daarna betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%.

Ook over de wijze waarop de combinatiefunctionarissen worden ingevuld voert de gemeente regie. Om optimaal in te kunnen spelen op de specifieke omstandigheden en vragen van de lokale situatie wordt zoveel mogelijk gestreefd naar lokaal maatwerk. Dit betekent dat de exacte invulling van elke functie en de betrokken samenwerkingspartners in veel gevallen in overleg tussen gemeenten, sportverenigingen, scholen en culturele instellingen tot stand komt.

Adviezen vanuit de sport
Als partner bij ondertekening van de Impuls heeft NOC*NSF namens de sport een formele adviesrol naar gemeenten over de selectie en inzet van kansrijke verenigingen. Naast de algemene visie vanuit de sport hoe de combinatiefuncties optimaal kunnen renderen ontvangt elke gemeente ook een advies op maat waarin voor die gemeente wordt aangegeven welke verenigingen door de betrokken sportbonden bij uitstek als kansrijk worden gezien voor een succesvolle invoering van een combinatiefunctie.

Door de adviezen vanuit de sport te leggen naast het beeld van de gemeente kan uiteindelijk een gedegen en onderbouwde afweging worden gemaakt over de te selecteren verenigingen.

Deelnemende gemeenten
De Impuls wordt gefaseerd ingevoerd. In 2008 is de eerste tranche beschikbaar gekomen voor de G31-gemeenten, waarna in 2009 de tweede tranche met 98 gemeenten is gestart. In 2010 en 2011 volgen nog twee tranches waarbij alle overige Nederlandse gemeenten aan de beurt komen. Deelname aan de Impuls voor gemeenten is vrijwillig. De rijksbijdrage is in principe voor alle gemeenten beschikbaar en structureel.

Voor een overzicht van deelnemende gemeenten inclusief het aantal fte dat elke gemeente heeft toegewezen gekregen klik hier voor de 1e tranche en hier voor de 2e tranche