ma 15 mei 2017
NOC*NSF presenteert positieve cijfers op Algemene Vergadering

AV 300

ARNHEM – NOC*NSF presenteerde maandagavond tijdens haar Algemene Vergadering positieve jaarcijfers over 2016. Waar een negatief resultaat van zes miljoen euro was begroot, eindigde de sportkoepel, vooral door extra bijdragen vanuit de Nederlandse Loterij, bijna zestien miljoen euro in de plus.

Penningmeester Annette Mosman van NOC*NSF wees op Papendal een eenmalige extra uitkering van circa 5,5 miljoen euro ten gevolge van de fusie tussen Lotto en Staatsloterij en een eerder dan in vorige jaren ontvangen bedrag van ca. dertien miljoen euro aan als voornaamste meevallers in 2016. Daarnaast bleven de kosten in lijn met de begroting en ontwikkelden onder meer de subsidies zich positief.

De vergadering ging ermee akkoord om van het resultaat over 2016 ruim twaalf miljoen aan de eerder aangesproken reserves toe te voegen en een deel ervan vrij te maken voor Team NL, voor de transitie in de sport en (met extra ondersteuning van het ministerie van VWS) voor een onafhankelijke commissie die onder leiding van Klaas de Vries onderzoek doet naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport.

Commissie De Vries
De Vries schetste kort het groeiende besef dat misbruik en seksuele intimidatie ook in de sport plaatsvindt en dat dit de verantwoordelijken binnen de sport dwingt tot het nemen van maatregelen. Het onderzoek van de commissie moet onder meer inzicht bieden in de aard en omvang van de problematiek en zal nagaan of het huidige instrumentarium om dit tegen te gaan adequaat is. En waar nodig nieuwe oplossingen moeten bieden. Hiervoor is samenwerking nodig met andere organisaties die zich met dit maatschappelijke probleem bezig houden. En is heldere en effectieve communicatie van belang om elkaar deelgenoot te maken van kennis, betoogde De Vries. Hij riep de leden van NOC*NSF op om prioriteit te geven aan medewerking aan het onderzoek, waarvan hij het rapport in december van dit jaar wil opleveren. Lees er hier meer over.

Bestedingsplan 2018
Algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF introduceerde het Bestedingsplan 2018 en de onderliggende richtlijnen, waarmee de vergadering akkoord ging. Vanaf de zomer van 2016 is met een groot aantal betrokkenen van sportbonden een aantal transitiethema’s in kaart gebracht en verder uitgewerkt, waarna deze in december zijn besproken met de leden van NOC*NSF. Dit zorgvuldige proces heeft geleid tot een aantal nieuwe richtingen voor het verdelen van de beschikbare middelen over de sportbonden richting 2021.

Onder leiding van voorzitter André Bolhuis van NOC*NSF werden de overige agendapunten conform de voorstellen van het bestuur behandeld. Voor de stukken, klik hier.

'Klinkende Munt'
Jack de Vries overhandigde, als voorzitter van de werkgroep Externe Financiering, een flyer van de rapportage Klinkende Munt aan André Bolhuis. Die werkgroep onderzocht hoe de koek voor sport uit publieke middelen vergroot kan worden. Belangrijk is dat de sport niet enkel focust op de traditionele publieke geldstromen zoals de bijdragen van overheden en de kansspelgelden, maar ook inzet op nieuwe geldstromen en financieringsmethodieken. Als voorbeeld worden onder meer geefgelden, Europese subsidies, innovatiegelden en 'impact bonds' genoemd. De Vries deelde mee dat een aantal bonden en NOC*NSF op dit moment meer dan honderdduizend euro bijeen hebben weten te brengen om al in 2017 met de plannen te kunnen beginnen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, blikte aan het eind van de vergadering vooruit naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en riep de aanwezigen op een actieve rol te gaan spelen om sport in de gemeente op de kaart te zetten. Meer informatie is te vinden op www.nocnsf.nl/gr2018.

NL Sportconventie
De Algemene Vergadering van NOC*NSF was voor het eerst ingebed in het nieuwe initiatief, de NLSportconventie, met als thema: ‘Als je anders kijkt, zie je meer’. In het kader van de transitie van de sport werden professionals uit de Nederlandse sportwereld uitgedaagd in diverse sessies op een andere manier naar de toekomst van de Nederlandse sport te kijken. De algemene vergadering was het sluitstuk van deze eerste conventie, die met ruim vijfhonderd bezoekers een succesvolle lancering kende.

NOC*NSF

NOC*NSF presenteert positieve cijfers op Algemene Vergadering.

AV 332
Deel dit via: