Sportbonden Monitor 2015: sport past zich aan

In het voorlaatste jaar van de Sportagenda  Sport inspireert, wordt steeds duidelijker zichtbaar hoe de sport te maken heeft met ontwikkelingen in de maatschappij. Naast de individualisering, flexibilisering, vitalisering en commercialisering, wordt ook de samenleving in toenemende mate geconfronteerd met vergrijzing en ontgroening. De financiële stabiliteit is sterk verbeterd in de afgelopen jaren. Toch zijn sportbonden in 2015 volop aan de slag om zich aan te passen aan de huidige ontwikkelingen, onder meer via een gezamenlijk initiatief van sportbonden en NOC*NSF, genaamd ‘Transitie in de sport’.

De sportdeelname stijgt maar het aantal lidmaatschappen stabiliseert naar 5,3 miljoen. De georganiseerde sport verliest dus nog steeds marktaandeel. Het aandeel meisjes tot 18 jaar dat lid wordt van een vereniging groeit, maar lidmaatschap van volwassenen blijft achter. Het aantal leden per vereniging neemt toe.

Sportbonden lijken zich redelijk tot goed hersteld te hebben van de economische crisis, maar het jaar 2015 stond ook in het teken van teruglopende inkomsten van de Lotto en de toekomstige ontwikkelingen van de financiering van de sport. Qua bemensing blijft het totaal aantal fte afnemen, terwijl de arbeidsmarkt in de sport groeit. Er vindt een verschuiving van werkgelegenheid plaats naar lokaal niveau.

Dit jaar zijn er enkele nieuwe indicatoren uitgevraagd, waaronder de aanwezigheid van bestuursevaluaties en cijfers met betrekking tot ondernemerschap. Voor het merendeel van de sportbonden is dit een belangrijk onderwerp. Om op lange termijn voldoende mensen aan de sport te kunnen binden, zal beter ingespeeld moeten worden op doelgroepen en veranderende omstandigheden. Uit de monitor blijkt dat 70% van de bonden het belang van ondernemerschap hoog schat. Daarentegen zegt maar 30% over voldoende ondernemerscapaciteit te beschikken.

De jaarlijkse monitor brengt sinds 2011 de facts & figures van de sportorganisaties in Nederland in beeld. Om de duiding van de trends te verbeteren is vorig jaar voor het eerst samen gewerkt met het Kenniscentrum Sport, een samenwerking die voor deze editie verder uitgebreid is. Na 5 jaar kunnen met de verzamelde data steeds beter trends en ontwikkelingen weergeven worden. Het benchmarkinstrument waar sportbonden zich op bepaalde thema’s kunnen vergelijken met andere groepen sportbonden, biedt daardoor steeds meer relevante informatie.

>> Download de Sportbonden Monitor 2015

>> Download de Sportbonden Monitor 2014
>> Bekijk de infographic van de Sportbonden Monitor 2014

>> Download de Sportbondenmonitor 2013

>> Download de Sportbonden Monitor 2012

>> Download de Sportbonden Monitor 2011

Contactpersoon binnen NOC*NSF: Huibert.Brands@nocnsf.nl.