7.1 Wat u moet weten

Sponsoring is voor veel verenigingen een belangrijke bron van inkomsten. Het is ook een gebied waarbij het absoluut noodzakelijk is om goede afspraken te maken. Denk daarbij aan mogelijkheden voor tegenprestaties (shirts, bordreclame of ook andere mogelijkheden), tarieven, doelgroepen als het gaat om potentiële sponsors, et cetera. Een goed sponsorbeleidsplan is van groot belang om sponsoring op langere termijn succesvol te laten verlopen.

De opbrengsten uit diensten, zoals sponsoring, entreegelden en opbrengsten uit (shirt)reclame(borden), zijn tot een grensbedrag (zie 12.1) vrijgesteld van BTW. Daarbij moeten overigens de bijdragen in geld en in natura bij elkaar worden opgeteld. Als de vereniging boven dit bedrag uitkomt, is zij BTW verschuldigd over het gehele bedrag aan sponsorbijdragen. Deze BTW moet dan in rekening worden gebracht aan de sponsor en worden afgedragen aan de belastingdienst. Voor de vrijstellingsgrens geldt als waarde van de sponsoring in natura de inkoopwaarde (inclusief BTW) voor de vereniging of de verkoopwaarde van de goederen die de sponsor ter beschikking stelt.

Hoewel sponsoring in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding, vaak meerdere jaren kan worden gebruikt, worden deze sponsorontvangsten in het jaar van de verkrijging meegenomen voor de omzetbelasting. Het kan dus zijn dat de vereniging, als gevolg van het niet spreiden van deze sponsorgelden over de duur van het gebruik, het ene jaar boven de vrijstelling uitkomt terwijl zij er in andere jaren weer onder blijft. Hoewel de wettelijke bepalingen geen ruimte bieden tot spreiding, is overleg met de belastingdienst hierover zeker niet bij voorbaat kansloos gelet op de soms onbillijke consequenties

Voor het bestuurslid sponsoring is het van groot belang dat er ten aanzien van de sponsoring correct opgestelde sponsorovereenkomsten (zie 7.3.1) worden gemaakt. Ter ondersteuning hiervan is er voor de sportvereniging ook een scholings- en begeleidingsfaciliteit beschikbaar in de vorm van een project ‘ontwikkeling sponsorbeleid’. Bonden en provinciale sportraden kunnen dergelijke projecten verzorgen.

Naast het bestuurslid sponsoring is het natuurlijk mogelijk om een sponsorcommissie in te stellen die aan de hand van een sponsorstappenplan (zie 7.3.2) een beleidsvisie en een werkwijze ontwikkelt. Het stappenplan is een hulpmiddel om tot een structureel sponsorplan te komen.