Convenant Gezond Gewicht

Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling. Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas, het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het bewerkstelligen van een trendbreuk in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen zijn de doelstellingen van het convenant.

Het Convenant Gezond Gewicht bestaat uit een koepelconvenant, waarin de overall-doelstellingen zijn opgenomen en procedurele en organisatorische afspraken zijn gemaakt, en vier deelconvenanten: werk, school, consument en vrije tijd en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) - waarin (een deel van) de partijen afspraken hebben gemaakt voor dat specifieke terrein. Het convenant heeft een looptijd van 2010 tot 2015.

Rol NOC*NSF
NOC*NSF heeft zich bij het Convenant aangesloten als vertegenwoordiger van de georganiseerde sport. Sport kan immers een belangrijke rol spelen bij het streven naar de gezonde(re) leefstijl die nodig is om de doelstellingen van het Convenant te bereiken. In samenwerking met de andere partijen geeft NOC*NSF invulling en uitvoering aan de inspanningsverplichtingen die uit het Convenant voortkomen.

De cijfers
Het CBS – POLS (Permanent Onderzoek LeefSituatie) laat zien dat de percentages voor matig overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder in 2009 nagenoeg gelijk waren aan die van 2008. Vier op de tien mannen en drie op de tien vrouwen hebben matig overgewicht. Het percentage volwassenen met ernstig overgewicht blijft echter nog steeds toenemen. Het percentage overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren verloopt schommelend, maar er is onmiskenbaar een stijgende trend. Gemiddeld genomen is het percentage overgewicht in 30 jaar gestegen met maar liefst 40 procent. Het percentage jongeren met obesitas lijkt zich gemiddeld genomen te stabiliseren. De maatschappelijke kosten van overgewicht en obesitas bedragen thans minimaal 3,2 miljard euro per jaar (nota Overgewicht 2009 van de minister van VWS en de minister van Jeugd en Gezin).

De convenantdoelstellingen worden jaarlijks gemeten. De Monitor Bewegen en Gezondheid (onderdeel van OBiN: Ongevallen en Bewegen in Nederland), beheerd door TNO, wordt gebruikt voor het meten van (determinanten van) eet- en beweeggedrag, determinanten van een gezond gewicht en het aanbod en gebruik van relevante activiteiten op scholen en bij bedrijven. Voor de trendmeting worden de cijfers van het CBS-POLS gebruikt.

Doelstellingen Convenant Gezond Gewicht
1. Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas en de maatregelen voor het terugdringen ervan.
2. Het vergroten van de bewustwording van en kennis over de gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas onder de Nederlandse bevolking en de achterban van partijen en het bestaan van (effectieve) maatregelen die bijdragen aan de preventie en de aanpak van overgewicht en obesitas.
3. Het bewerkstelligen van een trendbreuk in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen in Nederland, hetgeen betekent dat de stijgende lijn van obesitas bij volwassenen en overgewicht en obesitas bij kinderen wordt omgezet in een dalende lijn en dat de zich stabiliserende lijn van overgewicht bij volwassenen ook wordt omgezet in een dalende lijn. Partijen zullen hiertoe, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en mogelijkheden, samenwerken en zullen hiertoe gezamenlijk bijdragen.

Partijen Convenant Gezond Gewicht
Het Convenant Gezond Gewicht is getekend door 27 partijen:

 • Ministeries van VWS en OCW 
 • CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) 
 • CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) 
 • FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) 
 • FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) 
 • G4 (vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) 
 • KHN (Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwant bedrijf) 
 • MKB Nederland (Brancheorganisatie voor het Midden- en Klein Bedrijf) 
 • KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) 
 • NHS (Nederlandse Hartstichting) 
 • NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie) 
 • NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) 
 • Productschap Tuinbouw 
 • MHP (Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel) 
 • VIDA (Vereniging Inzake Distributie en diensten door Automaten en Apparaten) 
 • MBO Raad (Middelbaar Beroeps Onderwijs Raad) 
 • Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) 
 • PO-Raad (Primair Onderwijs Raad) 
 • VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) 
 • VO-Raad (Voortgezet Onderwijs Raad) 
 • Vewin (Vereniging voor Waterbedrijven in Nederland) 
 • ZN (Zorgverzekeraars Nederland) 
 • NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) 
 • GGD Nederland (Gemeentelijke Gezondheidsdienst Nederland) 
 • GroentenFruitBureau 
 • NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie)

Verder werkt het Convenant nauw samen met het Voedingscentrum Nederland en het Centrum Gezond Lezen (CGL) van het RIVM.

Voor meer informatie zie: www.convenantgezondgewicht.nl.