Sportsponsoring (geschillenbeslechting)

Arbitrage Commissie Sportsponsoring stopt met ingang van januari 2013, Instituut Sportrechtspraak neemt het stokje over.

In 1977 is de Arbitrage Commissie Sportsponsoring (ACS) in het leven geroepen door de rechtsvoorgangers van NOC*NSF en het Genootschap voor Reclame. Sindsdien heeft de ACS geschillen beslist die ontstonden tussen sponsors enerzijds en gesponsorde sporters, sportclubs en sportbonden anderzijds.

Enkele jaren geleden bleek dat de sponsoring/reclamewereld niet meer kan bijdragen aan het functioneren van dit arbitrage-instituut, waardoor geen nieuwe arbiters benoemd konden worden vanuit de sponsorsector. Om die reden is besloten de ACS op te heffen. Vanaf 1 januari 2013 zullen geen nieuwe zaken meer worden aangenomen. Zaken die voor 1 januari 2013 zijn aangemeld en in behandeling zijn genomen, zullen nog wel door de ACS worden afgewikkeld.

Geschillenbeslechting door middel van arbitrage kan alleen plaatsvinden op grond van een overeenkomst die partijen daartoe met elkaar aangaan. De ACS was dan ook alleen bevoegd doordat in de model sponsorovereenkomst (welke staat opgenomen op de website van NOC*NSF) een bepaling was opgenomen waarin partijen de ACS als arbiter voor sponsorgeschillen hadden aangewezen. Na 1 januari 2013 zal de bestaande clausule dus niet effectief meer zijn, omdat de ACS dan niet meer bestaat.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft inmiddels ook een (civielrechtelijke) kamer voor geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten. Deze kamer sportsponsoring van het ISR is in staat en bereid om vanaf 1 januari 2013 de sponsorgeschillen te behandelen die tot die datum door de ACS werden behandeld. Dat geldt voor alle bij NOC*NSF aangesloten bonden en hun verenigingen en individuele leden. Inmiddels heeft NOC*NSF de model sponsorovereenkomst met toelichting op haar website zo aangepast dat in de arbitrageclausule nu het ISR als de overeengekomen arbiter wordt aangewezen. Wanneer partijen vanaf nu een sponsorovereenkomst aangaan met geschillenbeslechting door middel van arbitrage dient derhalve (desgewenst) dat aangepaste model te worden gebruikt.

Voor alle bestaande sponsorovereenkomsten waarin arbitrage door de ACS is opgenomen, wordt aangeraden de navolgende aanvullende overeenkomst aan te gaan en toe te voegen bij de bestaande sponsorovereenkomst:

Aanvullende arbitrageovereenkomst
Met ingang van 1 januari 2013 is de Arbitrage Commissie Sportsponsoring niet meer operationeel. Om die reden komen partijen overeen dat in de arbitrageclausule in hun sponsorovereenkomst met ingang van 1 januari 2013 de Arbitrage Commissie Sportsponsoring wordt vervangen door de (civielrechtelijke) kamer sportsponsoring van het Instituut Sportrechtspraak (ISR); het door het ISR voor dergelijke geschillen toegepaste arbitragereglement zal van toepassing zijn".

Wanneer de clausule niet wordt vervangen zal, na 1 januari 2013, in het geval van een conflict de beslechting ook nog wel aan het ISR opgedragen kunnen worden, maar dan alleen wanneer de partijen die al een conflict hebben alsnog overeenkomen dat het ISR als arbiter hun geschil zal beslechten.

>> Meer over sportsponsoring in hoofdstuk 7 van het Handboek wet- en regelgeving