FLOT

Afspraken over organisatie onderwijs rond topsporters

90

Topsport & hoger onderwijs (Actieplan FLOT)

FLexibel Onderwijs en Topsport

Samen met 28 universiteiten en hbo-instellingen heeft NOC*NSF afspraken gemaakt om het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters te verbeteren. De afspraken staan in het actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT). In 2013 is daar een start mee gemaakt, inmiddels is het plan herzien. Zie hier de geactualiseerde versie van het actieplan FLOT. Het actieplan zorgt ervoor dat topsporters niet alleen op het veld, maar ook in de schoolbanken kunnen uitblinken.

Kijk hier voor een overzicht van de Hoger Onderwijsinstellingen die zich hebben aangesloten bij het FLOT. En op deze lijst vind je de topsportcoördinatoren per onderwijsinstelling binnen het FLOT.

Het FLOT bevat meerdere doelen:

1. Competentiegerichte studiekeuze: het is belangrijk dat een topsporter een studie kan doen in een richting die past bij zijn of haar interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties.

2. Flexibel onderwijs: een topsporter moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, een flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan de topsporter trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering.

3. Financiële haalbaarheid: financieel zou een topsporter in staat gesteld moeten worden om zijn of haar sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.

4. Transparantie van aangeboden faciliteiten: Door aan de voorkant voor de topsportende student een helder beeld te scheppen welke topsport ondersteunende faciliteiten een Hoger Onderwijs instelling te bieden heeft, kan een (aanstaande) topsportende student een goede afweging maken welke studie bij welke Hoger Onderwijsinstelling te volgen. Met als gevolg lagere uitvalpercentages en een hoger studierendement.

5. Borging in beleid: Om er zorg voor te dragen dat er minder afhankelijkheid is van de inzet van individuele medewerkers en om er voor te zorgen dat de topsportende studenten binnen de instelling op een gelijke manier behandeld worden, is borging in beleid van belang. De praktijk leert dat borging in beleid zorgt voor gelijkwaardige behandeling van studenten.

De FLOT-partners spreken onderling af welke doelen zij binnen hun eigen instelling doorvoeren. Ook zullen zij in overleg de faciliteiten voor de duale carrière binnen hun organisatie duurzaam verankeren.  Daarnaast werken de FLOT-partners structureel samen om faciliteiten en kennis met elkaar te delen.

Certificaat
Afgestudeerde topsporters kunnen bij hun topsportcoördinator een erkenningscertificaat aanvragen. Daarmee laten we zien dat we een duale carrière waarderen. 

Het certificaat is alleen aan te vragen door topsporters die tijdens hun studie een NOC*NSF topsportstatus hebben gehad. Dat wil zeggen: A-, B- Selectie, Bond, HP-status of Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte. Ook moet de onderwijsinstelling, waar de topsporter heeft gestudeerd, het actieplan FLOT hebben ondertekend.

In beeld
Wij vinden het belangrijk dat topsporters de juiste studiekeuze maken. Een diploma is tenslotte net zo belangrijk als een gouden medaille. Om de sporters te helpen bij een succesvolle duale carrière is een stappenplan gemaakt. Het filmpje hieronder moet hen het laatste zetje in de goede richting geven. 

>> Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wanda Schapendonk via Wanda.Schapendonk@nocnsf.nl.