Wie doet er mee: Sportverenigingen

De aanstelling van een combinatiefunctionaris bij een sportvereniging moet zorgvuldig gebeuren. Omdat de verenigingen voor de combinatiefuncties een pioniersrol vervullen, zullen zij tijdens zowel de voorbereidingsfase als bij het werken met een combinatiefunctionaris in de praktijk, worden geconfronteerd met vragen en onduidelijkheden.

Elke vereniging bij wie een combinatiefunctionaris aan de slag gaat kan aanspraak maken op een ondersteuningsaanbod op maat, waarbij op hoofdlijnen een verdeling is gemaakt naar: 

  • Een intakegesprek (inventarisatie van lokale situatie, wensen en ondersteuningsbehoefte vereniging)
  • Ondersteuning tijdens voorbereidingsfase
    (onderhandelingen met gemeente, contractvorming, afstemming met samenwerkingspartners, etc.)
  • Ondersteuning bij de werving en aanstelling van een functionaris
  • Structurele ondersteuning (op afroep beschikbaar)


In aanvulling op de individuele ondersteuning van verenigingen worden ook op landelijk niveau diverse ondersteuningsactiviteiten ontplooid op het gebied van informatievoorziening, kennisdeling, netwerkvorming, etc.

Wilt u weten hoe u in aanmerking kunt komen voor een combinatiefunctie of wilt u meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden voor uw vereniging, neem dan contact op met uw bond of met een van onze medewerkers.