Normen en limieten

Uitleg normen en limieten voor Nederlandse deelname aan de Europese Spelen Baku 2015

De normen en limieten voor de Europese Spelen Baku 2015 die al afgerond zijn, zijn hier te vinden. Van een aantal takken van sport zijn nog niet alle gegevens bekend, waardoor de normen en limieten ook nog niet afgerond zijn. Zodra het kan, worden die ook hier gepubliceerd.

Van 12 tot en met 28 juni 2015 worden in Baku, Azerbeidzjan, de eerste Europese Spelen gehouden. Voordat sporters mogen deelnemen aan deze Spelen, moeten zij zich eerst kwalificeren. Na overleg met de betreffende sportbond is per tak van sport en per onderdeel vastgelegd aan welke prestatie-eis een sporter moet voldoen om zich te kwalificeren. Die afspraken worden vastgelegd in de zogenaamde 'sjabloon normen en limieten'.

De sporter kan kwalificatie afdwingen door te voldoen aan de vooraf afgesproken prestatie-eis. Overigens wil het feit dat een sporter voldoet aan de prestatie-eis nog niet meteen zeggen dat hij ook daadwerkelijk aan de Europese Spelen kan deelnemen. Het kan voorkomen dat in een tak van sport of op een onderdeel meer sporters hebben voldaan aan de prestatie-eis dan dat er plaatsen zijn. In een dergelijk geval beslist de sportbond welke sporters voor kwalificatie bij NOC*NSF worden voorgedragen. Hiervoor stellen sportbonden een interne selectieprocedure op.

Kwalificatie-eisen
De Europese Federaties (EF's) stellen een kwalificatiesysteem op, de zogenaamde Europese eisen. Deze worden formeel door de Europese Olympische Comités (EOC) goedgekeurd. Ambitie van NOC*NSF is een mondiale toptienpositie. Daarom worden, in overleg met de sportbonden, 'eigen' nationale prestatie-eisen opgesteld die aanvullend zijn op de eisen van de EF's. Uitgangspunt bij het opstellen van de Nederlandse prestatie-eisen is dat een sporter zich kwalificeert wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Europese Spelen bij de beste acht in zijn discipline te eindigen. Bij het vaststellen van de Nederlandse prestatie-eisen wordt zo veel als mogelijk het kwalificatiesysteem van de EF gevolgd. Om voor kwalificatie in aanmerking te komen moet een sporter dus aan beide eisen, van de EF en van NOC*NSF, voldoen.

De uitgangspunten voor kwalificatie en de procedures omtrent de kwalificatie voor uitzending naar de Europese Spelen zijn vastgelegd in het document 'Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending en deelname aan de Europese Spelen' en het 'Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep met betrekking tot kwalificatie voor, uitzending naar en uitsluiting van deelname aan de Europese Spelen'.

Wanneer is kwalificatie een feit?
Wanneer een sporter aan de prestatie-eis heeft voldaan, draagt de sportbond de sporter formeel (schriftelijk) voor kwalificatie bij NOC*NSF voor. NOC*NSF toetst vervolgens of de voordracht voldoet aan de voor die tak van sport vastgestelde prestatienormen, maar ook of aan de Algemene Uitgangspunten is voldaan. Na bevestiging van NOC*NSF is de kwalificatie een feit. Deze afhandeling moet zorgvuldig gebeuren, er hangt immers veel van af voor een sporter of een team. Daarom zit er enige tijd tussen de prestatie van de sporter en de publicatie van zijn of haar kwalificatie op www.nocnsf.nl/baku2015.  

Interne selectieprocedure sportbonden
Per land mag een maximaal aantal sporters in actie komen op elk sportonderdeel. Het kan voorkomen dat in een tak van sport of op een onderdeel in Nederland meer sporters voldoen aan de kwalificatie-eisen dan het aantal beschikbare tickets voor Nederland. In dit geval beslist de sportbond welke sporters zij voor kwalificatie bij NOC*NSF voordraagt. Om voor sporters en coaches duidelijk te maken welke regels de sportbond hanteert om die keuze te kunnen maken, stelt de sportbond een interne selectieprocedure op en legt dit schriftelijk vast. Deze interne selectieprocedure is bij de sportbond op te vragen.

Wijzigingen en aanvullingen
De sjablonen kunnen tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld in het geval een wijziging plaatsvindt in de wedstrijdkalender. Eventuele tussentijdse aanvullingen of veranderingen in de sjablonen voor de normen en limieten worden zo snel mogelijk op www.nocnsf.nl/baku2015 geplaatst. De sportbond heeft de plicht de sporters per ommegaande te informeren. Aan het op enig moment mogelijk tijdelijk niet actueel zijn van de sjablonen voor de normen en limieten op www.nocnsf.nl/baku2015 kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie
Voor meer informatie over de normen en limieten kan de sporter terecht bij zijn contactpersoon bij de sportbond.