Talentvoorzieningen

Faciliteiten talentenstatus
Samen met de bonden zijn er per topsportprogramma talentprofielen vastgesteld. Daarin staat beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen om te worden aangemerkt als Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent. Het hebben van een talentenstatus is een voorwaarde om faciliteiten te krijgen op bijvoorbeeld Topsport Talentscholen. Een deel van deze talenten behoren tot Talent TeamNL.

Voorzieningen voor talenten lopen via de eigen sportbond en via de Regionale Topsportorganisaties, zie deze link voor een overzicht van de Regionale Topsportorganisaties

Voor meer informatie over topsport en onderwijs, klik hier.

Mogelijkheden ondersteuning talenten tot en met 18 jaar
Je financiële thuissituatie is iets waar je niet gemakkelijk over praat. Zeker niet wanneer dit een lastige situatie is.

Om de mogelijkheid om een fulltime opleidings- of topsportprogramma uit te kunnen oefenen te optimaliseren, hebben we de Talentvoorziening opgezet. Dit betreft een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Yvonne van Gennip Talent Fonds en het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Veel talentvolle sporters stromen al op jonge leeftijd door in een opleidingsprogramma in dat niet meer verbonden is aan de sportvereniging. Vanaf 16 jaar stromen veel talentvolle sporters door naar een Centrum voor Topsport en Onderwijs, waardoor thuis blijven wonen door de reisafstand en trainingsprogramma’s niet meer kan. Kinderen die in armoede opgroeien en aantoonbaar talentvol blijken lopen er tegenaan dat ze door hun financiële situatie thuis zich hierin niet optimaal kunnen ontwikkelen. Met uitval tot gevolg. Om deze reden is de Talentvoorziening opgezet.

De Talentvoorziening is een financiële voorziening, bedoeld voor talentvolle sporters (met een Belofte, NT of IT-status) tot en met 18 jaar die opgroeien in gezinnen in armoede. Hier kan sprake van zijn als de ouders/verzorgers een inkomen op of onder het sociaal minimum hebben, of als zij in de schuldhulpverlening/WSNP zitten. Maar er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn waardoor er sprake is van opgroeien in armoede. Met de Talentvoorziening kan een bijdrage geleverd worden in kosten van contributie en materialen, huur voor het CTO en reiskosten.

Aanvragen voor de Talentvoorziening kunnen worden ingediend via de eigen sportbond. Neem hiervoor contact op met jouw contactpersoon binnen de bond.

Klik hier voor het stappenplan om dit voor elkaar te krijgen. 

Mobiliteitsvoorziening
Voor talenten die behoren tot Talent TeamNL, dit is bekend bij jouw bond, is een vervoersvoorziening beschikbaar. Dit is een financiële bijdrage om de kosten voor het reizen (deels) te vergoeden. Per topsportprogramma is een totaalbedrag beschikbaar, afhankelijk van het aantal sporters in dat programma. De bond verdeelt dit bedrag aan de hand van de door hen ingeschatte behoefte onder de Talent TeamNL sporters.

Andere opties

Naast bovengenoemde mogelijkheden bestaan er ook nog diverse opties binnen foundations die je kunt verkennen.

Eén van de opties is Talentboek. Talentboek biedt talentvolle sporters de mogelijkheid om extra middelen te verwerven door crowdfunding. Op www.talentboek.nl kunnen talentvolle sporters met een talentstatus een profiel aanmaken en aangeven wat ze nodig hebben om hun ambities waar te maken en hiervoor kunnen zij donaties ontvangen.

Een andere optie is Berg Talent. Deze foundation heeft ten doel het geestelijk en fysieke welzijn van jongeren, waarbij de financiële draagkracht niet toereikend is, te bevorderen. Op www.bergtalent.org kunnen talentvolle sporters een aanvraag doen voor een beurs.